Dohoda o vysporiadaní spoločného majetku manželov po rozvode

Alternatívny názov: Majetkové vysporiadanie rozvedených manželov

Popis: Nájdite si vzor dohody, ktorú uzatvorili manželia po rozvode o vysporiadaní spoločného majetku a dohodli sa na jeho presnom rozdelení.

vložené 10.mája 2010 13:23 | zobrazené: 93 188x | stiahnuté: 4 666x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o vysporiadaní spoločného majetku manželov po rozvode

Účastníci:

Mária Vážna, rod. Nemcová
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210

Dohoda o vysporiadaní spoločného majetku manželov po rozvode

Čl. 1

1.1

Účastníci tejto zmluvy uzatvorili manželstvo dňa 05.09.2001 na Miestnom úrade Bratislava I. Manželstvo bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu Bratislava I. dňa 15.03.2010, č.j. 12A/2010, ktorý nadobudol právoplatnosť dňom 14.04.2010.

Čl. 2

2.1

Z vecí, ktoré patrili do zaniknutého spoločného majetku účastníkov tejto dohody, sa stáva výlučným vlastníctvom Márie Vážnej kožená sedacia súprava v čiernom prevedení zn. Adamira typ Black, zostava nábytku do celého domu zn. IKEA typ Luxor, farebný televízor SONY v.č. SN1234 a záhradný skleník na kvety.

2.2

Ján Vážny sa stáva výlučným vlastníkom domu č. 14, Nábrežná ulica v Bratislave na parcele č. parc. 123 so sociálnym zariadením a kuchynskou linkou, zapísaného na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra Bratislava na liste vlastníctva č. 987 pre katastrálne územie Bratislava – Staré mesto.

Čl. 3

3.1

Ján Vážny sa zaväzuje zaplatiť Márie Vážnej na úplné vyrovnanie podielu čiastky 15 000,- EUR (slovom pätnásť tisíc eur) a to do 30 dní odo dňa podpísania tejto dohody.

Čl. 4

4.1

Po splnení povinností podľa Čl. 2. a 3. budú účastníci tejto dohody úplne vyrovnaní a nebudú mať voči sebe žiadne ďalšie nároky.

Čl. 5

5.1

Účastníci si dohodu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 10.05.2010


Mária Vážna, rod. Nemcová
účastník

Ján Vážny
účastník

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o vysporiadaní spoločného majetku manželov po rozvode
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 239 001

Dnes: 1 182

Počet zobrazených vzorov: 19 613 251

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 879