Zámenná zmluva na pozemok

Alternatívny názov: Zmluva o zámene pozemku

Popis: Vyberte si vzor zmluvy, v ktorej sa zmluvné strany zaviazali k vzájomnej zámene pozemkov.

vložené 30.júna 2010 13:55 | zobrazené: 32 265x | stiahnuté: 2 197x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zámenná zmluva na pozemok

Zámenná zmluva na pozemok

I.
Zmluvné strany

meno: Martina Karolová
rodné číslo: 776525/6598
trvalý pobyt: Hroboňova 5, 841 02 Bratislava
Č. OP: SP 174 028

a manžel:

meno: Peter Karol
rodné číslo:
trvalý pobyt: 708596/9874
č. OP. SR 147 826


a


meno: Anna Mačišáková
rodné číslo: 501269/7458
trvalý pobyt: Jungmannova 12, 874 52 Bratislava
č. OP. ST 148 35

Uzatvárajú medzi sebou túto zámennú zmluvu:

II.

Anna Mačišáková je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti – pozemku – parcelné číslo 25, o výmere 1 500 m², druh pozemku zastavané plochy, zapísanom na Katastrálnom úrade v Bratislave, na LV č. 3. Okres: Bratislava 1. Obec: Bratislava, kat. územie: Bratislava – Rača.

III.

Martina Karolová a Peter Karol sú výlučnými vlastníkmi nehnuteľnosti – pozemku – parcelné číslo 162, o výmere 1 200 m², druh pozemku zastavané plochy, zapísanom na Katastrálnom úrade v Bratislave, na LV č. 15. Okres: Bratislava 2. Obec: Bratislava, kat. územie: Bratislava – Ružinov.

IV.
Predmet zmluvy

Anna Mačišáková prenecháva pozemok manželom Karolovým do vlastníctva a užívania a manželia Karolovi prenechávajú svoj pozemok do vlastníctva a užívania Anne Mačišákovej.

V.
Hodnota nehnuteľnosti

Hodnota nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve Anny Mačišákovej bola s ohľadom na znalecký posudok vypracovaný znalcom Ing. Pavlom Pulajom dňa 29.6.2010 pod č. 125 stanovená na 150 000 EUR. / slovom stopäťdesiattisíc EUR/ .

Hodnota nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve manželov Karolových bola s ohľadom na znalecký posudok vypracovaný znalcom Ing. Jurajom Pavlom dňa 20.6.2010 pod č. 159 stanovená na 120 000 EUR / slovom stodvadsaťtisíc EUR/.

VII.
Prehlásenie o vadách

Vlastníci nehnuteľností vyhlasujú, že na nehnuteľnostiach, ktoré zamieňajú, neviaznu žiadne ťarchy, dlhy ani vecné bremená ani žiadne iné právne vady. Ďalej vyhlasujú, že na nehnuteľnostiach nie sú žiadne vady, na ktoré by mali povinnosť upozorniť druhú zmluvnú stranu. Zmluvné strany potvrdzujú, že so stavom nehnuteľností sa oboznámili obhliadkou na mieste samom a tento stav im je známy.

VIII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva a užívacieho práva

Vlastnícke a užívacie právo vzniká zmluvným stranám vkladom do katastra nehnuteľností na príslušnom katastrálnom úrade.

IX.
Záverečné ustanovenia.

Účastníci zmluvy sa dohodli, že táto zmluva zaväzuje a nadobúda platnosť a účinnosť dňom zápisu vlastníckeho práva do katastra..
Táto zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, pričom každý účastník zmluvy obdrží jedno vyhotovenie.
Každý z účastníkov vyhlasuje, že predmet všetkých záväzkov, povinností a podmienok, na ktorých plnenie sa zaviazali v tejto zmluve je dostatočne určitý a zrozumiteľný.
Každý z účastníkov vyhlasuje, že je plne spôsobilý a oprávnený na tento právny úkon, že nikoho neuviedol do omylu a že táto zmluva obsahuje slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu účastníkov zmluvy, ktorú títo prejavili bez tiesne, bez nápadne nevýhodných podmienok.

Každý z účastníkov vyhlasuje, že, že je plne spôsobilý a oprávnený na tento právny úkon, že si túto zmluvu dôkladne prečítal, jej obsahu porozumel a na znak súhlasu so všetkým horeuvedeným to potvrdzuje svojím vlastnoručným podpisom.

V Bratislave 30.6.2010

Martina Karolová

Peter Karol

Anna Mačišáková

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Zámenná zmluva na pozemok
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 215 030

Dnes: 110

Počet zobrazených vzorov: 19 600 044

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 853