Sprostredkovateľská zmluva

Alternatívny názov: Zmluva o sprostredkovaní

Popis: Ponúkame vzor dohody o využití sprostredkovateľa za poplatok k vykonaniu Vami zadanej veci podľa Vašich požiadaviek

vložené 12.marca 2010 12:20 | zobrazené: 64 641x | stiahnuté: 4 921x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Sprostredkovateľská zmluva medzi sprostredkovateľom a kupujúcim pri konkrétnej veci sprostredkovania kúpy auta

SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ZMLUVA

uzatvorená medzi sprostredkovateľom a kupujúcim o sprostredkovaní kúpy ojazdeného osobného vozidla/ďalej len predmet/.

I. Zmluvné strany

Sprostredkovateľ:

CAR, a. s.,
Bajkalská 12
831 01 Bratislava
prevádzka Ružinovská 7
841 02 Bratislava
/ďalej len sprostredkovateľ/

Kupujúci (nadobúdateľ vozidla):

Meno a priezvisko:
číslo OP:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Tel. č.:

Ján Vážny
ST 123456
700205/1234
Nábrežná 25, 851 01 Bratislava
0902 345 678

II. Predmet sprostredkovania

Kúpa ojazdeného motorového vozidla -

značka, typ:
Stav km na tachometri:
Dátum prvého prihlásenia
Cena vozidla:

Škoda Octavia Combi
85 000 km

20. 08. 2008
13 000,-- Eur

a pristavenie vozidla v sídle sprostredkovateľa

Cena pristavenia:

50,-- Eur

III. Obsah zmluvy

1.

Na základe tejto Zmluvy o sprostredkovaní kupujúci kupuje a sprostredkovateľ sprostredkuje kúpu
predmetu sprostredkovania za podmienok uvedených v tejto zmluve. Kupujúci poveruje sprostredkovateľa
k spísaniu a podpísaniu kúpno-predajnej zmluvy v jeho mene.

2.

Sprostredkovateľ zabezpečí v prospech kupujúceho nákup, odbornú prehliadku vozidla a pristavenie vozidla
v sídle sprostredkovateľa v lehote do 10 dní.

3.

Kupujúci vyplatí pri podpise tejto zmluvy zálohu na kúpu predmetu vo výške: 1 000,-- Eur
a to na číslo účtu sprostredkovateľa č. 123456789/0900 vedený v Slovenskej
sporiteľni a.s.

4.

Kupujúci nemôže zrušiť zmluvu, ak už došlo k jej podpisu a vyplateniu zálohy za sprostredkovanie kúpy
vozidla. V prípade, že sa kupujúci rozhodne od zmluvy odstúpiť, záloha vyplatená podľa bodu 3 ostáva
v prospech sprostredkovateľa ako storno poplatok.

5.

Predmet zmluvy sa stáva vlastníctvom kupujúceho až od okamihu vyplatenia plnej sumy za vozidlo
a pristavenie vozidla v sídle sprostredkovateľa.

6.

Kupujúci je povinný doplatiť zvyšnú sumu za kúpu a pristavenie vozidla do 2 dní od pristavenia vozidla
v sídle sprostredkovateľa. Ak tak neurobí pripadá sprostredkovateľovi pokuta vo výške dohodnutej zálohy
a sprostredkovateľovi vzniká právo od zmluvy odstúpiť.

IV. Záverečné ustanovenia

1.

2.


3.

Táto zmluva nadobúda platnosť aj účinnosť dňom jej podpisu.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch pričom po jednom rovnopise si ponechá každá strana

Kupujúci a sprostredkovateľ potvrdzujú, že si zmluvu riadne prečítali a jej ustanoveniam v plnom rozsahu
porozumeli.

V Bratislava dňa 10.03.2010

CAR, a. s.
sprostredkovateľ

Ján Vážny
kupujúci

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Sprostredkovateľská zmluva medzi sprostredkovateľom a kupujúcim pri konkrétnej veci sprostredkovania kúpy auta
Hore

Sprostredkovateľská zmluva je istou dohodou o využití sprostredkovateľa za poplatok na vykonanie zadanej veci podľa požiadaviek zadávateľa resp. poverovateľa. Na základe tejto Zmluvy o sprostredkovaní môže ísť napr. o kúpu resp. predaj osobného automobilu alebo iný predmet zmluvy. Sprostredkovateľ na základe tejto zmluvy zastupuje osobu a koná v jeho mene. Za toto sprostredkovanie mu prináleží dohodnutá odmena.

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 081 698

Dnes: 1 978

Počet zobrazených vzorov: 19 531 402

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 684