Darovacia zmluva na peňažný dar

Alternatívny názov: Zmluva o poskytnutí peňažného daru

Popis: Využite vzor darovacej zmluvy na peňažný dar. Táto praktická pomôcka Vám napovie, aký má byť obsah a forma darovacej zmluvy na peňažný dar.

vložené 10.marca 2011 13:52 | zobrazené: 67 411x | stiahnuté: 1 671x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Darovacia zmluva na peňažný dar

DAROVACIA ZMLUVA

uzatvorená v súlade s § 628 Občianského zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami:

1.

__________________________________________
__________________________________________
zastúpený:________________________________
(ďalej len „darca“)

a

2.

__________________________________________
__________________________________________
IČO: _____________________________________
zastúpený: správcom nadácie
(ďalej len „obdarovaný“)


takto:

I.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške ......................Eur na podporu programových cieľov obdarovaného v súlade s nadačnou listinou.

II.

Vyplatenie daru

Darca poukáže obdarovanému finančnú sumu ........................Eur, prevodom na bankový účet číslo:
............................, vedené v ...............Bratislave nasledujúci deň po podpise tejto zmluvy.

III.

Všeobecné ustanovenia

1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianského zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená.
4. Obdarovaný sa zaväzuje, že po výzve darcu preukáže jeho finančné vyúčtovanie.
5. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre obdarovaného.


V Bratislave, dňa ………………….

darca
……………………………………

obdarovaný
……………………………………

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Darovacia zmluva na peňažný dar
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 225 540

Dnes: 3 203

Počet zobrazených vzorov: 19 605 540

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 860