Darovacia zmluva na hnuteľný majetok

Alternatívny názov: Zmluva o darovaní hnuteľného majetku

Popis: Darovacia zmluva na hnuteľný majetok, ktorou darca daruje hnuteľnosť a vzor, ktorý môžete v tomto prípade využiť.

vložené 29.júna 2010 13:47 | zobrazené: 34 246x | stiahnuté: 1 452x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Darovacia zmluva na hnuteľný majetok

Darca:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.123456/7890

(ďalej len „darca“)

a

Obdarovaný:

Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č.987654/3210

(ďalej len „obdarovaný“)

Darovacia zmluva na hnuteľný majetok

Čl. 1

1.1

Ja Ján Vážny som vlastníkom motorovej kosačky značky STIHL, červenej farby, výrobné číslo 123456AB, obstarávacia cena je 720,- EUR.

1.2

Týmto motorovú kosačku vyššie uvedenú darujem Miroslavovi Peknému úplne zadarmo, bez akejkoľvek protislužby.

1.3

Motorovú kosačku predám Miroslavovi Peknému v deň podpisu tejto zmluvy s manuálom v slovenskom jazyku, s kanistrom benzínu a čističom nožov na kosačku.

Čl. 2

2.1

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý zo zmluvných strán obdrží jednu.

2.2

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnej dohode podľa ich práv a slobodnej vôle. To všetko potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 20.06.2010

Ján Vážny
darca

Miroslav Pekný
obdarovaný

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Darovacia zmluva na hnuteľný majetok
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 225 723

Dnes: 3 386

Počet zobrazených vzorov: 19 605 606

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 861