Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov

Alternatívny názov: Písomné prehlásenie o tom, že Vami uvedené údaje sú pravdivé, presné a úplné

Popis: Nájdite si vzor čestného prehlásenia, v ktorom uvádzate, že údaje, ktoré ste poskytli, sú pravdivé, presné a úplné.

vložené 2.júna 2010 15:11 | zobrazené: 251 067x | stiahnuté: 27 660x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov

Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov

Ja dolupodpísaný, Ján Vážny, narodený 20.07.1980, bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava,

týmto

č e s t n e p r e h l a s u j e m,

že v dokumente, ktorého je toto prehlásenie neoddeliteľnou prílohou, som uviedol presné, pravdivé a úplné údaje.

Som si vedomý toho, že pokiaľ by mnou uvedené informácie neboli pravdivé alebo závažným spôsobom zamlčané, budem čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom.

V Bratislave, dňa 20.05.2010

vlastnoručný podpis
Ján Vážny

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov
Hore

Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov je prehlásením, ktoré býva častou súčasťou rôznych zmlúv či dohôd. Podpísaná osoba v ňom čestne prehlasuje, že všetky údaje, ktoré sú v danom dokumente napísané, sú uvedené presne, pravdivo a úplne. Berie tak na seba zodpovednosť, že ak sa na základe zistených dokladov potvrdí ich nepravdivosť či neúplnosť, bude v zákonnej miere postihnutý. Bude tak čeliť následným právnym následkom vyplývajúcich z tohto činu.

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 082 109

Dnes: 2 389

Počet zobrazených vzorov: 19 531 707

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 692