Dodatok ku kúpnej zmluve

Alternatívny názov: Dodatok ku kúpno-predajnej zmluve

Popis: Nájdite vzor dodatku ku kúpnej zmluve, ktorá bola uzavretá medzi kupujúcim a predávajúcim.V prípade potreby uvedenia ďalších dôležitých podmienok pri kúpnej zmluve, spíšte dodatok a k tomu Vám pomôže uvedený Vzor - Dodatok ku kúpnej zmluve.

vložené 12.augusta 2010 16:20 | zobrazené: 71 452x | stiahnuté: 3 621x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dodatok ku kúpnej zmluve

Dodatok ku kúpnej zmluve

uzavretá podľa § 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník)

medzi

Predávajúci:

Peter Múdry

narodený:

25.3.1960

rodné číslo:

605479/9569

bytom:

Nábrežná 16, 897 56 Bratislava

a

Kupujúci:

Ondrej Pekný

narodený:

14.7.1955

rodné číslo:

559874/9625

bytom:

Kollárova 10, 895 25 Bratislava

(ďalej len “Dodatok”)

Článok 1
ZMLUVNÉ STRANY

Predávajúci:

Peter Múdry

narodený:

25.3.1960

rodné číslo:

605479/9569

bytom:

Nábrežná 16, 897 56 Bratislava

a

Kupujúci:

Ondrej Pekný

narodený:

14.7.1955

rodné číslo:

559874/9625

bytom:

Kollárova 10, 895 25 Bratislava

Článok 2
Preambula

2.1

Dňa 1.5.2010 nadobudla účinnosť Zmluva o kúpe motorovej píly (ďalej len „Zmluva“) uzavretá medzi zmluvnými stranami.

2.2

Dňa 1.7.2010 bola kupujúcemu predávajúcim zaslaná informácia o zmene spôsobe úhrady poslednej splátky, ktorá bude uhradená v euro.

2.3

V bode 2.2 tohto Dodatku spomínaná zmena sa nepovažuje za porušenie povinností kupujúceho podľa Zmluvy.

2.4

Tento dodatok sa uzatvára v súlade s čl. V bod 2 Zmluvy a zmluvné strany sa dohodli na zmenách uvedených v čl. 3 tohto Dodatku.

Článok 3
Predmet Dodatku

Týmto Dodatkom sa dopĺňajú články a body Zmluvy nasledovne:

3.1

V Článku V sa za odsek 4 vkladá nasledovné odseky 5 a 6 :
5. Zavedenie eura nebude mať za následok zmenu akejkoľvek podmienky právneho nástroja ani oslobodenie od dlhu alebo výkonu podľa akéhokoľvek právneho nástroja ani neposkytne zmluvnej strane právo jednostranne meniť alebo ukončiť takýto nástroj.
6. Zásada zmluvnej voľnosti zostáva zachovaná, tzn., že zmluvné strany môžu obojstranným súhlasom svoju dohodu po zavedení eura akokoľvek meniť.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

4.1.

Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.1, zostávajú v platnom pôvodnom znení.

4.2

Dodatok je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán.

4.3.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.

4.4.

Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia a podpísania oboma zmluvnými stranami.

4.5.

Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.

V Bratislave, dňa 10.7.2010

.....................
Peter Múdry
predávajúci

......................
Ondrej Pekný
kupujúci

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dodatok ku kúpnej zmluve
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 225 579

Dnes: 3 242

Počet zobrazených vzorov: 19 605 550

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 860